Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elib.bspu.by/handle/doc/56039
Название: ДЭФІНІЦЫЙНАЯ ХАРАКТАРЫЗАЦЫЯ Ў БЕЛАРУСКІХ РЭЕСТРАВЫХ СЛОЎНІКАХ ЛІНГВІСТЫЧНЫХ ТЭРМІНАЎ
Другие названия: DEFINITION CHARACTERIZATION OF LINGUISTIC TERMS IN BELARUSIAN REGISTER DICTIONARIES
Авторы: Дзятко, Д. В.
Ключевые слова: издания БГПУ
беларуская лексікаграфія
тэрмінаграфія
тэрміналагічны слоўнік
гісторыя тэрмінаграфіі
слоўнік-рэестр
слоўнікавы артыкул
структура слоўніка
дэфініцыя
характарызатар
BSPU publications
Belarusian lexicography
terminography
terminological dictionary
history of terminography
register dictionary
dictionare article
dictionary structure
definition
characterizer
Дата публикации: 2022
Издатель: БГПУ
Библиографическое описание: Дзятко, Д. В. Дэфініцыйная характарызацыя ў беларускіх рэестравых слоўніках лінгвістычных тэрмінаў / Д. В. Дзятко // Вес. БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2022. – № 2. – С. 81–84.
Краткий осмотр (реферат): Артыкул прысвечаны вывучэнню структурна-зместавых асаблівасцей дэфініцый у тэрміналагічных слоўніках па лінгвістыцы. Вылучаюцца і сістэматызуюцца характарызатары - фрагменты дэфініцыі, якія ўдакладняюцьі канкрэтызуюць намінатары - іх сутнасныя, генетычныя, функцыянальныя і іншыя асаблівасці. Даследуюцца дыстынктыўныя (у тым ліку дэскрыптыўныя, прагматычныя, дамітыўныя, арыгатыўныя), кампанатыўныя, катэнатыўныя і інклюзіўныя характарызатары. Аб’ектам вывучэння з’яўляюцца тэрмінаграфічныя выданні (аўтаномныя і інкарпараваныя), укладзеныя ў перыяд з 1967 да 1984 г. і апублікаваныя як у Беларусі, такі за яе межамі. Агульная колькасць прааналізаваных слоўнікавых артыкулаў - 4551. Метады даследавання - апісальны метад сінхроннага аналізу, параўнальна-супастаўляльны метад і асобныя прыёмы кампанентнага аналізу.
The article is devoted to studying the structural-content features of definitions in terminological dictionaries in linguistics. It singles out and systematizes the characterizers - definitions fragments that specify and concretize the nominators - their essential, genetic, functional and other features. It studies the distinctive (including descriptive, pragmatic,domitive, arrogative), componative, cotenative and inclusive characterizers. The object of the research is terminological publications (autonomous and incorporated) compiled during the period from 1967 to 1984 and published bothin Belarus and abroad. The total amount of the analyzed dictionary articles is 4551. Methods of research are descriptive method of synchronic analysis, comparative-contrastive method and separate methods of component analysis.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elib.bspu.by/handle/doc/56039
Располагается в коллекциях:Серыя 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
+Вести 2_2022. Серия 1_17.06.22_0081-0084.pdf1,49 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.