Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elib.bspu.by/handle/doc/57918
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorДэятко, Дзмітрый Васільевіч-
dc.date.accessioned2023-01-24T07:55:01Z-
dc.date.available2023-01-24T07:55:01Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationДзятко, Д. В. Беларуская лінгвістычная тэрмінаграфія: канцэпцыя даследавання / В. Д. Дзятко // Вес. БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2022. – № 4. – С. 71–76.ru_RU
dc.identifier.urihttp://elib.bspu.by/handle/doc/57918-
dc.description.abstractПрадстаўлены новы інтэрдысцыплінарны напрамак - тэорыя сістэмнай арганізацыі і параметрызацыі беларускай лінгвістычнай тэрмінасферы; прапанавана і абгрунтавана канцэпцыя вывучэння і апісання беларускага металінгвістычнага кантынуума; выяўлены асаблівасці мега-, макра-, мета-, мікраструктуры слоўнікаў беларускіх лінгвістычных тэрмінаў. Метады даследавання: апісальны метад сінхранічнага аналізу з элементамі дыяхраніі, методыка супастаўляльнага аналізу структуры слоўнікаў, элементы структурнага аналізу, кампанентны аналіз семантыкі тэрміна і структуры яго дэфініцыі, методыка мадэлявання структуры аналітычных тэрмінаў.ru_RU
dc.description.abstractThe article presents a new interdisciplinary field - theory of systematic organization and parametrization of the Belarusian linguistic term sphere; it suggests and substantiates the concept of studying and describing the Belarusian metalinguistic continuum; it reveals the features of mega-, macro-, meta-, microstructure of dictionaries of Belarusian linguistic terms. Methods of research are the following: descriptive method of synchronic analysis with elements of diachrony, method of contrastive analysis of dictionaries structure, elements of structural analysis, component analysis of term semantic and structure of its definition, method of modeling the structure of analytical terms.en
dc.publisherБГПУru_RU
dc.subjectбеларуская моваru_RU
dc.subjectтэрміналогіяru_RU
dc.subjectтэрмінасістэмаru_RU
dc.subjectтэрмінаграфіяru_RU
dc.subjectтэрміналагічны кантынуум беларускай лінгвістыкіru_RU
dc.subjectслоўнікru_RU
dc.subjectструктура слоўнікаru_RU
dc.subjectслоўнікавы артыкулru_RU
dc.subjectthe Belarusian languageru_RU
dc.subjectterminologyru_RU
dc.subjectterm systemru_RU
dc.subjectterminographyru_RU
dc.subjectterm continuum of Belarusian linguisticsru_RU
dc.subjectdictionaryru_RU
dc.subjectdictionary structureru_RU
dc.subjectdictionary articleru_RU
dc.subjectиздания БГПУru_RU
dc.titleБЕЛАРУСКАЯ ЛІНГВІСТЫЧНАЯ ТЭРМІНАГРАФІЯ: КАНЦЭПЦЫЯ ДАСЛЕДАВАННЯru_RU
dc.title.alternativeBELARUSIAN LINGUISTIC TERMINOGRAPHY:THE CONCEPT OF RESEARCHru_RU
dc.typeArticleru_RU
Располагается в коллекциях:Серыя 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
ser1_№4_0071-0076.pdf1,45 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.