Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elib.bspu.by/handle/doc/56910
Название: ІНДЫВІДУАЛЬНА - АЎТАРСКІЯ НЕАЛАГІЗМЫ Ў БЕЛАРУСКАМОЎНЫХ ПАЭТЫЧНЫХ ТВОРАХ І ІХ КА РЭЛЯТЫ Ў РУСКАМОЎНЫХ ПЕРАКЛАДАХ
Другие названия: THE AUTHOR'S INDIVIDUAL NEOLOGIS MS IN BELARUSIAN POETRY AND THEIR CORRELATES IN RUSSIAN TRANSLATIONS
Авторы: Мантур, Алена Яўгеньеўна
Ключевые слова: індывідуальна - аўтарскі неалагізм
перакладчыцкія мадыфікацыі
карэляты
поўны эквівалент
частковы эквівалент
ступень адэкватнасці арыгіналу
транслітарацыя
вобразнасць
лексіка - стылістычныя мадыфікацыі
стылістычная пазіцыя перакладчыка
функцыянальныя замены
издания БГПУ
the author's individual neologism
translation modifications
correlates
precise equivalen
partial equivalen
adequacy of the original
transliteration
imagery
lexical an d stylistic modifications
stylistic position of the translator
functional substitutions
Дата публикации: 2022
Издатель: БГПУ
Библиографическое описание: Мантур, А. Я. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў беларускамоўных паэтычных творах і іх карэляты ў рускамоўных перакладах : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.01 ; 10.02.02 / А. Я. Мантур. – Беларус. дзярж. пед. ун-т. – Мінск, 2022. – 25 с.
Краткий осмотр (реферат): Упершыню супастаўляюцца аўтарскія новаўтварэнні і іх рускамоўныя карэляты, вызначаецца ступень іх семантычнай тоеснасці і адэкватнасці паводле структурна-граматычных і семантыка-стылістычных параметраў, што дазваляе ацаніць не толькі ступень моўнага ўзаемапранікнення, але і прадвызначыць далейшы лѐс гэтых слоў, іх патэнцыяльныя магчымасці ва ўзбагачэнні агульналітаратурнага слоўніка кантактуючых моў. The author's neolo gisms and Russian correlates were compared for the first time ; the degree of their semantic identity and adequacy according to their structural -grammatical and semantic - stylistic parameters is determined, which makes it possible to evaluate not only the de gree of linguistic interpretration, but also to determine the future fate of these words, their potential for enriching the literary vocabulary of the contacting languages.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elib.bspu.by/handle/doc/56910
Располагается в коллекциях:Авторефераты диссертаций, защищенных в 2022 году (К 02.21.01 - Филологические науки)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
k_Mantur.pdf425,2 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.