Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elib.bspu.by/handle/doc/56233
Название: ІДЫЯСТЫЛЬ ПАЭЗІІ І ПРОЗЫ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА: УНУТРАНАЯ І ЗНЕШНЯЯ ІНТЭРТЭКСТУАЛЬНАСЦЬ
Другие названия: THE IDIOSTYLE OF VLADIMIR KOROTKEVICH'S POETRY AND PROSE: INTERNAL AND EXTERNAL INTERTEXTUALITY
Авторы: Шэцка, Л. М.
Shetsko, L. M.
Ключевые слова: автореферат диссертации
ідыястыль
ідыястыль паэзіі і прозы
канцэпт
канцэптасфера
лексіка-семантычнае поле
інтэртэкстуальнасць
інтэртэкстэма
інтэкст
прэцэдэнтнасць
прэцэдэнтны феномен
алюзія
рэмінісцэнцыя
idiostyle
idiostyle Poetry and Prose
concept
conceptosphere
lexical-semantic field
intertextuality
intertextem
intext
precedent phenomenon
precedent name
precedent situation
precedent expression
precedent text
allusion
reminiscence
Дата публикации: 2021
Издатель: БГПУ
Библиографическое описание: Шэцка, Л. М. Ідыястыль паэзіі і прозы Уладзіміра Караткевіча: унутраная і знешняя інтэртэкстуальнасць : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.01 / Л. М. Шэцка ; Мазыр. дзярж. пед. ун-т. – Мінск, 2021. – 25 с.
Краткий осмотр (реферат): Удакладнены змест катэгорыі «проза-паэтычны ідыястыль» з распрацоўкай асноўных параметраў яго вывучэння. Вызначаны асноўныя характарыстыкі поліжанравага (паэзія + проза) ідыястылю У. Караткевіча на канцэптуальна-вобразным, жанрава-тэкставым і інтэртэкставым узроўнях. Выяўлены стылеўтваральныя парадыгмы вобразаў. Распрацавана мадэль канцэптасферы У. Караткевіча ў аспекце тэорыі лексіка-семантычнага поля. Вызначана інтэгратыўная функцыя ўнутранай і знешняй інтэртэкстуальнасці як дамінантнай стылеўтваральнай катэгорыі ў дачыненні да ідыястылю У. Караткевіча. Упершыню створаны «Слоўнік вобразаў паэзіі і прозы Уладзіміра Караткевіча» (у 2 частках).
The content of the category "proseetic idiostyle" is clarified with the development of the main directions of its study, le main characteristics of V. Korotkevich's multi-genre (poetry + prose) idiostyle at г conceptual-figurative, genre-textual and intertext levels are determined. The stylerming paradigms of images are revealed. The model of the concept sphere of V. )rotkevich in the aspect of the theory of the lexical-semantic field is developed. The :egrative function of internal and external intertextuality as the dominant stylerming category in relation to V. Korotkevich's idiostyle is determined. For the first ne «The Dictionary of images of poetry and prose by Vladimir Korotkevich» (in 2 rts) is created.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elib.bspu.by/handle/doc/56233
Располагается в коллекциях:Авторефераты диссертаций, защищенных в 2021 году (К 02.21.01 - Филологические науки)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Ідыястыль паэзіі і прозы Уладзіміра Караткевіча.pdf527,67 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.