Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elib.bspu.by/handle/doc/51272
Название: СЛОЎНІКІ-РЭЕСТРЫ Ў БЕЛАРУСКІМ ТЭРМІНАГРАФІЧНЫМ КАНТЫНУУМЕ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ЛІНГВІСТЫЧНАЙ ТЭРМІНАГРАФІІ)
Другие названия: REGISTER DICTIONARIES IN BELARUSIAN TERMINOGRAPHIC CONTINUUM (ON THE MATERIAL OF LINGUISTIC TERMINOGRAPHY)
Авторы: Дзятко, Д. В.
Dzyatko, D.
Ключевые слова: издания БГПУ
беларуская лексікаграфія
тэрмінаграфія
тэрміналагічны слоўнік
гісторыя тэрмінаграфіі
слоўнік-рэестр
слоўнікавы артыкул
структура слоўніка
кантынуум
Belarusian lexicography
terminography
terminological dictionary
history of terminography
register dictionary
dictionary article
structure of dictionary
continuum
Дата публикации: 2021
Серия/номер: Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філасофія;№ 1. - С. 56-60.
Краткий осмотр (реферат): Артыкул прысвечаны даследаванню так званых рэестравых слоўнікаў. Аб’ектам вывучэння з’яўляюцца тэрмінаграфічныя выданні (аўтаномныя і інкарпараваныя), укладзеныя ў перыяд з 1967 г. да 1984 г. і апублікаваныя як у Беларусі, так і за яе межамі. Агульная колькасць прааналізаваных слоўнікавых артыкулаў - 4551. Метады даследавання - апісальны метад сінхроннага аналізу, параўнальна-супастаўляльны метад і асобныя прыёмы кампанентнага аналізу. Выяўленыя выданні характарызуюцца па некалькіх агульных параметрах: фонавая інфармацыя, функцыянальныя характарыстыкі, структурна-кампазіцыйныя асаблівасці, кантэнтныя асаблівасці. Абгрунтавана выснова, што колькасць слоўнікавых артыкулаў у слоўніках-рэестрах сведчыць пра важнасць такіх даведачна-інфармацыйных выданняў для тэрміналогіі, а фармальныя характарыстыкі робяць слоўнікі гэтага тыпу істотным кампанентам тэрмінаграфічнага кантынууму. The article is devoted to studying so-called "register dictionaries". The object of the research are terminographic editions (autonomous and incorporated) createx in the period from 1967 to 1984 and published both in Belarus and abroad. Total number of the analyzed dictionary articles is 4551. Methods of research are description methods of synchronic analysis, comparative-contrastive method and separate ways of component analysis. The revealed editions are characterized by several common factors: background information, functional characteristics, structure and composition features, content features. The concluding is substantiated that the number of dictionary articles in register dictionaries marks the importance of suchreferential and informational editions for terminology and formal characteristics make the dictionaries of this type an essential component of terminographic continuum.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elib.bspu.by/handle/doc/51272
Располагается в коллекциях:Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філасофія

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2021_1_1_0056-0060.pdf541,05 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.